心经全文网
心经全文网
了凡四训原文 了凡四训译文 了凡四训注音 了凡四训经典 了凡四训视频
主页/ 了凡四训注音/ 文章正文

了凡四训注音-立命之学

导读:余童年丧父,老母命弃举业学医,谓可以养生,可以济人,且习一艺以成名,尔父夙心也。后余在慈云寺,遇一老者,修髯伟貌,飘飘若仙,余敬礼之。语余曰:「子仕路中人也,明年即进学,何不读书?」...

了凡四训注音-立命之学


yú tóng nián sàng fù,lǎo mǔ mìng qì jǔ yè xué yī,wèi kě yǐ yǎng shēng,kě yǐ jì rén,qiě xí yī yì yǐ chéng míng,ěr fù sù xīn yě。hòu yú zài cí yún sì,yù yī lǎo zhě,xiū rán wěi mào,piāo piāo ruò xiān,yú jìng lǐ zhī。yǔ yú yuē: zi shì lù zhōng rén yě,míng nián jí jìn xué,hé bù dú shū?

余童年丧父,老母命弃举业学医,谓可以养生,可以济人,且习一艺以成名,尔父夙心也。后余在慈云寺,遇一老者,修髯伟貌,飘飘若仙,余敬礼之。语余曰:「子仕路中人也,明年即进学,何不读书?」

yú gào yǐ gù,bìng kòu lǎo zhě xìng shì lǐ jū。

余告以故,并叩老者姓氏里居。

yuē: wú xìng kǒng,yún nán rén yě。dé shào zi huáng jí shù zhèng zhuàn,shù gāi chuán rǔ。

曰:「吾姓孔,云南人也。得邵子皇极数正传,数该传汝。」

yú yǐn zhī guī,gào mǔ。

余引之归,告母。

mǔ yuē: shàn dài zhī。

母曰:「善待之。」

shì qí shù,xiān xī jiē yàn。yú suì qǐ dú shū zhī niàn,móu zhī biǎo xiōng shěn chēng,yán: yù hǎi gǔ xiān shēng,zài shěn yǒu fū jiā kāi guǎn,wǒ sòng rǔ jì xué shén biàn。

试其数,纤悉皆验。余遂启读书之念,谋之表兄沈称,言:「郁海谷先生,在沈友夫家开馆,我送汝寄学甚便。」

yú suì lǐ yù wèi shī。

余遂礼郁为师。

kǒng wèi yú qǐ shù: xiàn kǎo tóng shēng,dāng shí sì míng fǔ kǎo qī shí yī míng,tí xué kǎo dì jiǔ míng。míng nián fù kǎo,sān chù míng shù jiē hé。fù wèi bo zhōng shēn xiū jiù,yán: mǒu nián kǎo dì jǐ míng,mǒu nián dāng bǔ lǐn,mǒu nián dāng gòng,gòng hòu mǒu nián,dāng xuǎn sì chuān yī dà yǐn,zài rèn sān nián bàn,jí yí gào guī。wǔ shí sān suì bā yuè shí sì rì chǒu shí,dāng zhōng yú zhèng qǐn,xī wú zi。yú bèi lù ér jǐn jì zhī。

孔为余起数:县考童生,当十四名;府考七十一名,提学考第九名。明年赴考,三处名数皆合。复为卜终身休咎,言:某年考第几名,某年当补廪,某年当贡,贡后某年,当选四川一大尹,在任三年半,即宜告归。五十三岁八月十四日丑时,当终于正寝,惜无子。余备录而谨记之。

zì cǐ yǐ hòu,fán yù kǎo xiào,qí míng shù xiān hòu,jiē bù chū kǒng gōng suǒ xuán dìng zhě。dú suàn yú shí lǐn mǐ jiǔ shí yī shí wǔ dǒu dāng chū gòng jí shí mǐ qī shí yī shí,tú zōng shī jí pī zhǔn bǔ gòng,yú qiè yí zhī。hòu guǒ wèi shǔ yìn yáng gōng suǒ bó,zhí zhì dīng mǎo nián gōng yuán 1567 nián,yīn qiū míng zōng shī jiàn yú chǎng zhōng bèi juǎn,tàn yuē: wǔ cè,jí wǔ piān zòu yì yě,qǐ kě shǐ bó qià yān guàn zhī rú,lǎo yú chuāng xià hū!suì yī xiàn shēn wén zhǔn gòng,lián qián shí mǐ jì zhī,shí jiǔ shí yī shí wǔ dǒu yě。yú yīn cǐ yì xìn jìn tuì yǒu mìng,chí sù yǒu shí,dàn rán wú qiú yǐ。

自此以后,凡遇考校,其名数先后,皆不出孔公所悬定者。独算余食廪米九十一石五斗当出贡;及食米七十一石,屠宗师即批准补贡,余窃疑之。后果为署印杨公所驳,直至丁卯年(公元1567年),殷秋溟宗师见余场中备卷,叹曰:「五策,即五篇奏议也,岂可使博洽淹贯之儒,老于窗下乎!」遂依县申文准贡,连前食米计之,实九十一石五斗也。余因此益信进退有命,迟速有时,澹然无求矣。

gòng rù yàn dōu,liú jīng yī nián,zhōng rì jìng zuò,bù yuè wén zì。jǐ sì gōng yuán 1569 nián guī,yóu nán yōng,wèi rù jiān,xiān fǎng yún gǔ huì chán shī yú qī xiá shān zhōng,duì zuò yī shì,fán sān zhòu yè bù míng mù。

贡入燕都,留京一年,终日静坐,不阅文字。己巳(公元1569年)归,游南雍,未入监,先访云谷会禅师于栖霞山中,对坐一室,凡三昼夜不瞑目。

yún gǔ wèn yuē: fán rén suǒ yǐ bù dé zuò shèng zhě,zhǐ wèi wàng niàn xiāng chán ěr。rǔ zuò sān rì,bú jiàn qǐ yī wàng niàn,hé yě?

云谷问曰:「凡人所以不得作圣者,只为妄念相缠耳。汝坐三日,不见起一妄念,何也?」

yú yuē: wú wèi kǒng xiān shēng suàn dìng,róng rǔ shēng sǐ,jiē yǒu dìng shù,jí yào wàng xiǎng,yì wú kě wàng xiǎng。

余曰:「吾为孔先生算定,荣辱生死,皆有定数,即要妄想,亦无可妄想。」

yún gǔ xiào yuē: wǒ dài rǔ shì háo jié,yuán lái zhǐ shì fán fū。

云谷笑曰:「我待汝是豪杰,原来只是凡夫。」

wèn qí gù?

问其故?

yuē: rén wèi néng wú xīn,zhōng wèi yīn yáng suǒ fù,ān dé wú shù?dàn wéi fán rén yǒu shù jí shàn zhī rén,

曰:「人未能无心,终为阴阳所缚,安得无数?但惟凡人有数;极善之人,

shù gù jū tā bù dìng jí è zhī rén,shù yì jū tā bù dìng。rǔ èr shí nián lái,bèi tā suàn dìng,bù céng zhuàn dòng yī háo,qǐ fēi shì fán fū?

数固拘他不定;极恶之人,数亦拘他不定。汝二十年来,被他算定,不曾转动一毫,岂非是凡夫?」

yú wèn yuē: rán zé shù kě táo hū?

余问曰:「然则数可逃乎?」

yuē: mìng yóu wǒ zuò,fú zì jǐ qiú。shī shū suǒ chēng,de wèi míng xùn。wǒ jiào diǎn zhōng shuō: qiú fù guì dé fù guì,qiú nán nǚ dé nán nǚ,qiú cháng shòu dé cháng shòu。fū wàng yǔ nǎi shì jiā dà jiè,zhū fú pú sà,qǐ kuáng yǔ qī rén?

曰:「命由我作,福自己求。诗书所称,的为明训。我教典中说:『求富贵得富贵,求男女得男女,求长寿得长寿。』夫妄语乃释迦大戒,诸佛菩萨,岂诳语欺人?」

yú jìn yuē: mèng zǐ yán: qiú zé dé zhī,shì qiú zài wǒ zhě yě。dào dé rén yì kě yǐ lì qiú gōng míng fù guì,rú hé qiú dé?

余进曰:「孟子言:『求则得之』,是求在我者也。道德仁义可以力求;功名富贵,如何求得?」

yún gǔ yuē: mèng zǐ zhī yán bù cuò,rǔ zì cuò jiě ěr。rǔ bú jiàn liù zǔ shuō: yī qiè fú tián,bù lí fāng cùn cóng xīn ér mì,gǎn wú bù tōng。qiú zài wǒ,bù dú de dào dé rén yì,yì dé gōng míng fù guì nèi wài shuāng dé,shì qiú yǒu yì yú de yě。ruò bù fǎn gōng nèi xǐng,ér tú xiàng wài chí qiú,zé qiú zhī yǒu dào,ér dé zhī yǒu mìng yǐ,nèi wài shuāng shī,gù wú yì。

云谷曰:「孟子之言不错,汝自错解耳。汝不见六祖说:『一切福田,不离方寸;从心而觅,感无不通。』求在我,不独得道德仁义,亦得功名富贵;内外双得,是求有益于得也。若不反躬内省,而徒向外驰求,则求之有道,而得之有命矣,内外双失,故无益。」

yīn wèn: kǒng gōng suàn rǔ zhōng shēn ruò hé?

因问:「孔公算汝终身若何?」

yú yǐ shí gào。

余以实告。

yún gǔ yuē: rǔ zì chuāi yīng de kē dì fǒu?yīng shēng zǐ fǒu?

云谷曰:「汝自揣应得科第否?应生子否?」

yú zhuī shěng liáng jiǔ,yuē: bù yīng yě。kē dì zhōng rén,lèi yǒu fú xiàng,yú fú báo,yòu bù néng jī gōng lèi xíng,yǐ jī hòu fú jiān bù nài fán jù,bù néng róng rén shí huò yǐ cái zhì gài rén,zhí xīn zhí xíng,qīng yán wàng tán。fán cǐ jiē báo fú zhī xiāng yě,qǐ yí kē dì zāi。

余追省良久,曰:「不应也。科第中人,类有福相,余福薄,又不能积功累行,以基厚福;兼不耐烦剧,不能容人;时或以才智盖人,直心直行,轻言妄谈。凡此皆薄福之相也,岂宜科第哉。

dì zhī huì zhě duō shēng wù,shuǐ zhī qīng zhě cháng wú yú yú hǎo jié,yí wú zi zhě yī hé qì néng yù wàn wù,yú shàn nù,yí wú zi zhě èr ài wéi shēng shēng zhī běn,rěn wèi bù yù zhī gēn yú jīn xī míng jié,cháng bù néng shě jǐ jiù rén,yí wú zi zhě sān duō yán hào qì,yí wú zi zhě sì xǐ yǐn shuò jīng,yí wú zi zhě wǔ hǎo chè yè zhǎng zuò,ér bù zhī bǎo yuán yù shén,yí wú zi zhě liù。qí yú guò è shàng duō,bù néng xī shǔ。

地之秽者多生物,水之清者常无鱼;余好洁,宜无子者一;和气能育万物,余善怒,宜无子者二;爱为生生之本,忍为不育之根;余矜惜名节,常不能舍己救人,宜无子者三; 多言耗气,宜无子者四;喜饮铄精,宜无子者五; 好彻夜长坐,而不知葆元毓神,宜无子者六。其馀过恶尚多,不能悉数。」

yún gǔ yuē: qǐ wéi kē dì zāi。shì jiān xiǎng qiān jīn zhī chǎn zhě,dìng shì qiān jīn rén wù xiǎng bǎi jīn zhī chǎn zhě,dìng shì bǎi jīn rén wù yīng è sǐ zhě,dìng shì è sǐ rén wù tiān bù guò yīn cái ér dǔ,jǐ zēng jiā xiān háo yì sī。

云谷曰:「岂惟科第哉。世间享千金之产者,定是千金人物;享百金之产者,定是百金人物;应饿死者,定是饿死人物;天不过因材而笃,几曾加纤毫意思。

jí rú shēng zǐ,yǒu bǎi shì zhī dé zhě,dìng yǒu bǎi shì zǐ sūn bǎo zhī yǒu shí shì zhī dé zhě,dìng yǒu shí shì zǐ sūn bǎo zhī yǒu sān shì èr shì zhī dé zhě,dìng yǒu sān shì èr shì zǐ sūn bǎo zhī qí zhǎn yān wú hòu zhě,dé zhì báo yě。

即如生子,有百世之德者,定有百世子孙保之;有十世之德者,定有十世子孙保之;有三世二世之德者,定有三世二世子孙保之;其斩焉无后者,德至薄也。

rǔ jīn jì zhī fēi。jiāng xiàng lái bù fā kē dì,jí bù shēng zǐ zhī xiāng,jìn qíng gǎi shuā wù yào jī dé,wù yào bāo huāng,wù yào hé ài,wù yào xī jīng shén。cóng qián zhǒng zhǒng,pì rú zuó rì sǐ cóng hòu zhǒng zhǒng,pì rú jīn rì shēng cǐ yì lǐ zài shēng zhī shēn。

汝今既知非。将向来不发科第,及不生子之相,尽情改刷;务要积德,务要包荒,务要和爱,务要惜精神。从前种种,譬如昨日死;从后种种,譬如今日生;此义理再生之身。

fū xuè ròu zhī shēn,shàng rán yǒu shù yì lǐ zhī shēn,qǐ bù néng gé tiān。tài jiǎ yuē: tiān zuò niè,yóu kě wéi zì zuò niè,bù kě huó。shī yún: yǒng yán pèi mìng,zì qiú duō fú。kǒng xiān shēng suàn rǔ bù dēng kē dì,bù shēng zǐ zhě,cǐ tiān zuò zhī niè,yóu kě dé ér wéi rǔ jīn kuò chōng dé xìng,lì xíng shàn shì,duō jī yīn dé,cǐ zì jǐ suǒ zuò zhī fú yě,ān dé ér bù shòu xiǎng hū?

夫血肉之身,尚然有数;义理之身,岂不能格天。太甲曰:『天作孽,犹可违;自作孽,不可活。』诗云:『永言配命,自求多福。』孔先生算汝不登科第,不生子者,此天作之孽,犹可得而违;汝今扩充德性,力行善事,多积阴德,此自己所作之福也,安得而不受享乎?

yì wèi jūn zǐ móu,qū jí bì xiōng ruò yán tiān mìng yǒu cháng,jí hé kě qū,xiōng hé kě bì?kāi zhāng dì yī yì,biàn shuō: jī shàn zhī jiā,bì yǒu yú qìng。rǔ xìn dé jí fǒu?

易为君子谋,趋吉避凶;若言天命有常,吉何可趋,凶何可避?开章第一义,便说:『积善之家,必有馀庆。』汝信得及否?」

yú xìn qí yán,bài ér shòu jiào。yīn jiāng wǎng rì zhī zuì,fú qián jìn qíng fā lù,wèi shū yī tòng,xiān qiú dēng kē shì xíng shàn shì sān qiān tiáo,yǐ bào tiān dì zǔ zōng zhī dé。

余信其言,拜而受教。因将往日之罪,佛前尽情发露,为疏一通,先求登科;誓行善事三千条,以报天地祖宗之德。

yún gǔ chū gōng guò gé shì yú,lìng suǒ xíng zhī shì,zhú rì dēng jì shàn zé jì shù,è zé tuì chú,qiě jiào chí zhǔn tí zhòu,yǐ qī bì yàn。

云谷出功过格示余,令所行之事,逐日登记;善则记数,恶则退除,且教持准提咒,以期必验。

yǔ yú yuē: fú lù jiā yǒu yún: bú huì shū fú,bèi guǐ shén xiào。cǐ yǒu mì chuán,zhǐ shì bù dòng niàn yě。zhí bǐ shū fú,xiān bǎ wàn yuán fàng xià,yī chén bù qǐ。cóng cǐ niàn tou bù dòng chù,xià yì diǎn,wèi zhī hùn dùn kāi jī。yóu cǐ ér yī bǐ huī chéng,gèng wú sī lǜ,cǐ fú biàn líng。fán qí tiān lì mìng,dōu yào cóng wú sī wú lǜ chù gǎn gé。

语余曰:「符录家有云:『不会书符,被鬼神笑。』此有秘传,只是不动念也。执笔书符,先把万缘放下,一尘不起。从此念头不动处,下一点,谓之混沌开基。由此而一笔挥成,更无思虑,此符便灵。凡祈天立命,都要从无思无虑处感格。

mèng zǐ lùn lì mìng zhī xué,ér yuē: yāo shòu bù èr。fū yāo shòu,zhì èr zhě yě。dāng qí bù dòng niàn shí,shú wèi yāo,shú wèi shòu?xì fēn zhī,fēng qiàn bù èr,rán hòu kě lì pín fù zhī mìng qióng tōng bù èr,rán hòu kě lì guì jiàn zhī mìng yāo shòu bù èr,rán hòu kě lì shēng sǐ zhī mìng。rén shēng shì jiān,wéi sǐ shēng wéi zhòng,yuē yāo shòu,zé yī qiè shùn nì jiē gāi zhī yǐ。

孟子论立命之学,而曰:『夭寿不贰。』夫夭寿,至贰者也。当其不动念时,孰为夭,孰为寿?细分之,丰歉不贰,然后可立贫富之命;穷通不贰,然后可立贵贱之命;夭寿不贰,然后可立生死之命。人生世间,惟死生为重,曰夭寿,则一切顺逆皆该之矣。

zhì xiū shēn yǐ qí zhī,nǎi jī dé qí tiān zhī shì。yuē xiū,zé shēn yǒu guò è,jiē dāng zhì ér qù zhī yuē qí,zé yī háo jì yú,yī háo jiāng yíng,jiē dāng zhǎn jué zhī yǐ。dào cǐ dì wèi,zhí zào xiān tiān zhī jìng,jí cǐ biàn shì shí xué。

至修身以俟之,乃积德祈天之事。曰修,则身有过恶,皆当治而去之;曰俟,则一毫觊觎,一毫将迎,皆当斩绝之矣。到此地位,直造先天之境,即此便是实学。

rǔ wèi néng wú xīn,dàn néng chí zhǔn tí zhòu,wú jì wú shù,bù lìng jiàn duàn,chí dé chún shú,yú chí zhōng bù chí,yú bù chí zhōng chí。dào de niàn tou bù dòng,zé líng yàn yǐ。

汝未能无心,但能持准提咒,无记无数,不令间断,持得纯熟,于持中不持,于不持中持。到得念头不动,则灵验矣。」

yú chū hào xué hǎi,shì rì gǎi hào le fán gài wù lì mìng zhī shuō,ér bù yù luò fán fū kē jiù yě。cóng cǐ ér hòu,zhōng rì jīng jīng,biàn jué yǔ qián bù tóng。qián rì zhǐ shì yōu yōu fàng rèn,dào cǐ zì yǒu zhàn jīng tì lì jǐng xiàng,zài àn shì wū lòu zhōng,cháng kǒng dé zuì tiān dì guǐ shén yù rén zēng wǒ huǐ wǒ,zì néng tián rán róng shòu。

余初号学海,是日改号了凡;盖悟立命之说,而不欲落凡夫窠臼也。从此而后,终日兢兢,便觉与前不同。前日只是悠悠放任,到此自有战兢惕厉景象,在暗室屋漏中,常恐得罪天地鬼神;遇人憎我毁我,自能恬然容受。

dào míng nián gōng yuán 1570 nián lǐ bù kǎo kē jǔ,kǒng xiān shēng suàn gāi dì sān,hū kǎo dì yī qí yán bù yàn,ér qiū wéi zhōng shì yǐ。rán xíng yì wèi chún,jiǎn shēn duō wù huò jiàn shàn ér xíng zhī bù yǒng,huò jiù rén ér xīn cháng zì yí huò shēn miǎn wéi shàn,ér kǒu yǒu guò yán huò xǐng shí cāo chí,ér zuì hòu fàng yì yǐ guò zhé gōng,rì cháng xū dù。zì jǐ sì suì gōng yuán 1569 nián fā yuàn,zhí zhì jǐ mǎo suì gōng yuán 1579 nián,lì shí yú nián,ér sān qiān shàn xíng shǐ wán。

到明年(公元1570年)礼部考科举,孔先生算该第三,忽考第一;其言不验,而秋闱中式矣。然行义未纯,检身多误;或见善而行之不勇,或救人而心常自疑;或身勉为善,而口有过言;或醒时操持,而醉后放逸;以过折功,日常虚度。自己巳岁(公元1569年)发愿,直至己卯岁(公元1579年),历十馀年,而三千善行始完。

shí fāng cóng lǐ jiàn ān rù guān,wèi jí huí xiàng。gēng chén gōng yuán 1580 nián nán hái。shǐ qǐng xìng kōng,huì kōng zhū shàng rén,jiù dōng tǎ chán táng huí xiàng。suì qǐ qiú zi yuàn,yì xǔ xíng sān qiān shàn shì。xīn sì gōng yuán 1581 nián,shēng nán tiān qǐ。

时方从李渐庵入关,未及回向。庚辰(公元1580年)南还。始请性空,慧空诸上人,就东塔禅堂回向。遂起求子愿,亦许行三千善事。辛巳(公元1581年),生男天启。

yú xíng yī shì,suí yǐ bǐ jì rǔ mǔ bù néng shū,měi xíng yī shì,zhé yòng é máo guǎn,yìn yī zhū quān yú lì rì zhī shàng。huò shī shí pín rén,huò mǎi fàng shēng mìng,yī rì yǒu duō zhì shí yú zhě。zhì guǐ wèi gōng yuán 1583 nián bā yuè,sān qiān zhī shù yǐ mǎn。fù qǐng xìng kōng bèi,jiù jiā tíng huí xiàng。jiǔ yuè shí sān rì,fù qǐ qiú zhōng jìn shì yuàn,xǔ xíng shàn shì yī wàn tiáo,bǐng xū gōng yuán 1586 nián dēng dì,shòu bǎo dǐ zhī xiàn。

余行一事,随以笔记;汝母不能书,每行一事,辄用鹅毛管,印一朱圈于历 日之上。或施食贫人,或买放生命,一日有多至十馀者。至癸未(公元1583年)八月,三千之数已满。复请性空辈,就家庭回向。九月十三日,复起求中进士愿, 许行善事一万条,丙戌(公元1586年)登第,授宝坻知县。

yú zhì kōng gé yī cè,míng yuē zhì xīn piān。chén qǐ zuò táng,jiā rén xié fù mén yì,zhì àn shàng,suǒ xíng shàn è,xiān xī bì jì。yè zé shè zhuō yú tíng,xiào zhào yuè dào fén xiāng gào dì。

余置空格一册,名曰治心篇。晨起坐堂,家人携付门役,置案上,所行善恶, 纤悉必记。夜则设桌于庭,效赵阅道焚香告帝。

rǔ mǔ jiàn suǒ xíng bù duō,zhé pín cù yuē: wǒ qián zài jiā,xiāng zhù wéi shàn,gù sān qiān zhī shù dé wán jīn xǔ yī wàn,yá zhōng wú shì kě xíng,hé shí dé yuán mǎn hū?

汝母见所行不多,辄颦蹙曰:「我前在家,相助为善,故三千之数得完;今许一万,衙中无事可行,何时得圆满乎?」

yè jiān ǒu mèng jiàn yī shén rén,yú yán shàn shì nán wán zhī gù。shén yuē: zhǐ jiǎn liáng yī jié,wàn xíng jù wán yǐ。gài bǎo dǐ zhī tián,měi mǔ èr fēn sān lí qī háo。yú wèi qū chǔ,jiǎn zhì yī fēn sì lí liù háo,wěi yǒu cǐ shì,xīn pō jīng yí。shì huàn yú chán shī zì wǔ tái lái,yú yǐ mèng gào zhī,qiě wèn cǐ shì yí xìn fǒu?

夜间偶梦见一神人,余言善事难完之故。神曰:「只减粮一节,万行俱完矣。」盖宝坻之田,每亩二分三厘七毫。余为区处,减至一分四厘六毫,委有此事,心颇惊疑。适幻余禅师自五台来,余以梦告之,且问此事宜信否?

shī yuē: shàn xīn zhēn qiè,jí yī xíng kě dāng wàn shàn,kuàng hé xiàn jiǎn liáng,wàn mín shòu fú hū?

师曰:「善心真切,即一行可当万善,况合县减粮,万民受福乎?」

wú jí juān fèng yín,qǐng qí jiù wǔ tái shān zhāi sēng yī wàn ér huí xiàng zhī。

吾即捐俸银,请其就五台山斋僧一万而回向之。

kǒng gōng suàn yǔ wǔ shí sān suì yǒu è,yú wèi cháng qí shòu,shì suì jìng wú yàng,jīn liù shí jiǔ yǐ。shū yuē: tiān nán chén,mìng mí cháng。yòu yún: wéi mìng bù yú cháng,jiē fēi kuáng yǔ。wú yú shì ér zhī,fán chēng huò fú zì jǐ qiú zhī zhě,nǎi shèng xián zhī yán。ruò wèi huò fú wéi tiān suǒ mìng,zé shì sú zhī lùn yǐ。

孔公算予五十三岁有厄,余未尝祈寿,是岁竟无恙,今六十九矣。书曰:「天难谌,命靡常。」又云:「惟命不于常」,皆非诳语。吾于是而知,凡称祸福自己求之者,乃圣贤之言。若谓祸福惟天所命,则世俗之论矣。

rǔ zhī mìng,wèi zhī ruò hé?jí mìng dāng róng xiǎn,cháng zuò luò mò xiǎng jí shí dāng shùn lì,cháng zuò fú nì xiǎng jí yǎn qián zú shí,cháng zuò pín jù xiǎng jí rén xiāng ài jìng,cháng zuò kǒng jù xiǎng jí jiā shì wàng zhòng,cháng zuò bēi xià xiǎng jí xué wèn pō yōu,cháng zuò qiǎn lòu xiǎng。

汝之命,未知若何?即命当荣显,常作落寞想;即时当顺利,常作拂逆想;即眼前足食,常作贫窭想;即人相爱敬,常作恐惧想;即家世望重,常作卑下想;即学问颇优,常作浅陋想。

yuǎn sī yáng zǔ zōng zhī dé,jìn sī gài fù mǔ zhī qiān shàng sī bào guó zhī ēn,xià sī zào jiā zhī fú wài sī jì rén zhī jí,nèi sī xián jǐ zhī xié。

远思扬祖宗之德,近思盖父母之愆;上思报国之恩,下思造家之福;外思济人之急,内思闲己之邪。

wù yào rì rì zhī fēi,rì rì gǎi guò yī rì bù zhī fēi,jí yī rì ān yú zì shì yī rì wú guò kě gǎi,jí yī rì wú bù kě jìn tiān xià cōng míng jùn xiù bù shǎo,suǒ yǐ dé bù jiā xiū,yè bù jiā guǎng zhě,zhǐ wèi yīn xún èr zì,dān gé yī shēng。

务要日日知非,日日改过;一日不知非,即一日安于自是; 一日无过可改,即一日无步可进;天下聪明俊秀不少,所以德不加修,业不加广者,只为因循二字,耽阁一生。

yún gǔ chán shī suǒ shòu lì mìng zhī shuō,nǎi zhì jīng zhì suì,zhì zhēn zhì zhèng zhī lǐ,qí shú wán ér miǎn xíng zhī,wú zì kuàng yě。

云谷禅师所授立命之说,乃至精至邃,至真至正之理,其熟玩而勉行之,毋自旷也。